Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

΄΄Χαίρε !΄΄΄ Ακάθιστος Ύμνος.«  Χ Α Ι Ρ Ε ! »
( Αγ. Νεκταρίου )

Χαίρε  πρωτοπλάστων  κλέος, σέμνωμα
και ευκληρία,
Χαίρε    προπατόρων   πόθος   και  χαρά
η αιωνία.
                               
                                           Χαίρε Αβραάμ η δόξα,η Θεού
επαγγελία,
Χαίρε  των  εθνών απάντων Θεία Κόρη,
ευλογία.

                                          Χαίρε Ιακώβ η κλίμαξ, και  σκηνή
ηγλαϊσμένη,
Χαίρε    Ααρών  η   ράβδος,  χαίρε   πύλη
κεκλεισμένη.


Χαίρε    ράβδος    η   του   μάννα,   Κόρη
Κεχαριτωμένη,
Χαίρε    θρόνε    του    Κυρίου,    άσπιλε
ηγιασμένη.

                                           Χαίρε  Άχραντε   Παρθένε,    τω  Θεώ
συντηρουμένη, 
Χαίρε   φέγγους   του   αδύτου Μήτηρ
η  δεδοξασμένη.
                                
                                           Χαίρε   όρος  βάτε,  χαίρε   τράπεζα
αγία,
Χαίρε   Κεχαριτωμένη,    Δέσποινά  μου,
Παναγία.

Χαίρε    Μοναζόντων   κλέος, και Οσίων
η  λαμπρότης,
Χαίρε   τείχος   των    παρθένων,  έρεισμα
και  ωραιότης.

Χαίρε    των   ποντοπορούντων  ασφαλής
καθοδηγία,
                                           Χαίρε πολεμουμένων  ειρήνη,
                                                         Παναγία.

Χαίρε  των   πενθούντων  μόνη ισχυρά
παραμυθία,
                                            Χαίρε  κλονιζομένων  έρεισμα και
σωτηρία.

Χαίρε  μόνη  των  εστώτων ασφαλής
ορθοστασία.
Χαίρε   των   οδοιπορούντων   η  οδός  εν
ασφαλεία.

                                           Χαίρε  των   χειμαζομένων, Θεοτόκε,η
γαλήνη,
                                          Χαίρε, Κόρη, τεθλιμμένων  η  χαρά  και
ευφροσύνη.-