Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΜΑΡΙΑ...Η ΜΗΤΕΡΑ του ΘΕΟΥ και ΠΑΝΤΩΝ των ΑΝΘΡΩΠΩΝ...


ΜΑΡΙΑ...Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ...

(Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)

«Αν τα εννέα τάγματα των αγγέλων ήθελαν κρημνισθή από τους ουρανούς, και να γένουν δαίμονες.
Αν όλοι οι άνθρωποι εγένοντο κακοί.
Αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα, ήθελον αποστατήσει κατά του Θεού.
Όλαι αυταί αι κακίαι των κτισμάτων συγκρινόμεναι με το πλήρωμα της Αγιότητος της Θεοτόκου δεν εδύναντο να λυπήσουν τον Θεόν.
Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήτο ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή σταθείσα αναμέσον Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν υιόν ανθρώπου εποίησε, τους δε ανθρώπους υιούς Θεού.
Χωρίς την μεσιτείαν αυτής κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάση εις τον Θεόν, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον μεθόριον αναμεταξύ της ακτίστου και κτιστής φύσεως.
Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν και έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, ως ούσα μήτηρ αληθώς του Θεού.
Και αυτή μοναχή είναι, όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της Θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους και αγγέλους και ανθρώπους, όλων των από Θεού δεδομένων εις την κτίσιν υπερφυσικών ελλάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων.
Και δεν είναι τίνας που να την επικαλέσθη με πίστιν και να μην τον υπήκουσε με ευσπλαχνίαν.
Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα Του δια μητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθή προς σωτηρίαν μας.»


ΥΠΕΡΑΓΙΑ   ΘΕΟΤΟΚΕ   ΣΩΣΟΝ   ΗΜΑΣ !!!