Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ   ΑΓΙΑΣ   ΣΚΕΠΗΣ.

                     
Τη Σκέπη Σου τη Θεία και κραταιά, προσφεύγομεν Παρθένε καί αιτούμεν καταφυγήν, εν πόνοις καί κινδύνοις και θλίψεσιν ποικίλαις, και πειρασμοίς του βίου και περιστάσεσι.-


Πάντες ανυμνήσωμεν οι πιστοί, Κυρίαν Θεοτόκον την Μητέρα Υιού Θεού. Πρέσβειραν του κόσμου, καταφυγήν και Σκέπη, Μεσίτριαν προς Λόγον, υπερυμνήσωμεν.-


Πάντες ανυμνήσωμεν οι πιστοί, την Αγίαν Σκέπην, προστασίαν την κραταιάν. Την Δέσποιναν του κόσμου, την Στρατηγόν του Εθνους, την προσφιλή Μητέρα, καθικετεύσωμεν.-