Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Αγια Θεοφάνεια.ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.

Ο  Θεάνθρωπος Κύριος βαπτίζεται και 
η ανθρωπινότητα τονίζεται, 
η  Θεότητα επιβεβαιώνεται,  
η Τριαδικότητα αποκαλύπτεται, 
το υπόδειγμα  δίδεται,  
η ταπείνωση υποδεικνύεται,  
ο αγιασμός παρέχεται.

Ο άνθρωπος απορεί. 
Η φύση τρέμει. 
Οι Άγγελοι καταπλήσσονται. 
Οι Ουρανοί  αγάλλονται.-


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Ρείθροις Ιορδάνου  προσκαταβάς, Ιησούς ο ΛΟΓΟΣ και βαπτίζεται παρευθύς. Και Πνεύμα φανερούται, φωνή Πατρός βοώσα, "ούτός εστιν Υιός μου" ρητή βεβαίωσις.-
  *   *   *
Της Θεοφανείας  η  απαρχή, και  επιφανείας  απροσίτω Σου  τω Φωτί. Καταύγασον  τον νουν  μου, και άρδευσον ψυχήν μου, ύδωρ της σωτηρίας, και  της λυτρώσεως.-