Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΥΙΟΥ του ΘΕΟΥ.


ΚΥΡ. ΣΤ΄, ΛΟΥΚΑ ( Γαλ. α.΄, 11-19 )

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  του  ΥΙΟΥ  του  ΘΕΟΥ.

«Ότε  δε  ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας  διά της χάριτος αυτού αποκαλύψαι τον υιόν αυτού  εν εμοί. »        ( Γαλ. α΄,15-16 ).
Ο Απ.Παύλος γνωστοποιεί παρρησιακά στους Γαλάτες  την εμπειρία ζωής, που είχε. Με μια αναφορά στην «κατ’ ευδοκία» θέληση του Θεού, για διακριτική επιλογή « εκ  κοιλίας  μητρός», για επιλεκτική κλήση με την Θεία Χάρη Του και για αποκάλυψη του Υιού Του, με πληρότητα εσωτερική, δίνει την εικόνα της μεταστροφικής του φάσης.
Ο Υιός αποκαλύπτεται και δεν ανακαλύπτεται.
Η Π.Διαθήκη διαθέτει αποκαλύψεις του ασάρκου Λόγου.
Η Κ.Διαθήκη προσφέρει αποκαλύψεις του ενσάρκου Λόγου, του Υιού του Θεού.
Με την ενανθρώπηση του Χριστού από Παρθένο Μητέρα, χωρίς τη συνέργεια πατέρα, αποκαλύπτεται η προαιώνια Γέννησή Του από Παρθένο Πατέρα, χωρίς μητέρα.
Τοιουτοτρόπως αποκαλύπτεται η αληθινότητα του Τριαδικού Θεού :  Πατέρα – Υιού -Αγίου Πνεύματος, ως τρισυπόστατη, ομοούσια και αδιαίρετη Θεότητα.
Με την ενανθρώπησή Του ο Χριστός προσφέρει στην ανθρωπότητα το Σώμα Του, που συνιστά  την Εκκλησία. Έκτοτε Εκκλησία και Χριστός  είναι άρρηκτα  συνδεδεμένα.
Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, με τη βίωση της  Ορθόδοξης Ασκητικής, με την συμμετοχή στη  Μυστηριακή και Λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αποκτά τη δυνατότητα της θέωσης, της θέας του ακτίστου Φωτός.
Ο Απ. Παύλος, καθώς και όλοι οι Άγιοι, στη γήϊνη πορεία τους, είχαν εμπειρίες θεωρίας Θεού.
Το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός, αποκαλύπτεται στους εκλεκτούς Του, προσφέροντας την καθαρτική και φωτιστική και θεοποιό ενέργειά Του. Έτσι έχομε αληθινούς κήρυκας της Αλήθειας, αναγεννημένους και σεσωσμένους.
Η αποκάλυψη, λοιπόν, του Τριαδικού Θεού εντός μας, συνιστά τη σωτηρία μας.
Ας επιζητήσουμε εντόνως και εμπόνως την αποκάλυψη του Υιού, προσωπικά στον καθένα μας, ως εχέγγυο της θέας του Προσώπου Του, ως Φωτός, κατά τη Δευτέρα Παρουσία. –