Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Οσιος Παύλος ο Θηβαίος.


      


15.1  ΟΣΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  ο Θηβαίος.

            Ο  πόθος  του  Θεού οδηγεί  στον πόθο  της  ερήμου.  Εκεί  κατευθύνεται  ο Παύλος  και  ζει  την  ερημία των  παθών, αφού  βιώνει  την  αυτογνωσία   και  τερματίζει   στη   Θεογνωσία.
            Η  ανερχόμενη  αγάπη του  συναντά  την κατερχόμενη  αγάπη  Του  και  αντανακλάται  οριζόντια. Η  δημιουργία  σύμπασα δέκτης  της  αγάπης.
             113  χρονών  εκδημεί   ειρηνικά   στον  Λατρευτό  του  Νυμφίο.-

Απολυτίκιον

Ήχος γ΄. Θείας πίστεως.

Θείου Πνεύματος, τη επινεύσει, πρώτος ώκησας, εν τη ερήμω, Ηλιού τον ζηλωτήν μιμησάμενος και δι' ορνέου τραφείς ως ισάγγελος, υπ' Αντωνίου τω κόσμω εγνώρισαι. Παύλε όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.-

Κοντάκιον

Ήχος δ΄. Επεφάνης σήμερον.

Τον φωστήρα άπαντες τον εν τω ύψει, αρετών εκλάμψαντα, ανευφημήσωμεν πιστοί, Παύλον τον θείον κραυγάζοντες· Συ των οσίων Χριστέ αγαλλίαμα.-