Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ο.Π. Σεπτ.-Οκτ. 2012 Αρ.Φ.51


 ΟΡΘΟΔΟΞΗ   ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
**************************************************************
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ   ΕΚΔΟΣΗ   ΑΡ.Φ.  51 ΣΕΠΤ.  –ΟΚΤ.  2012 /  Διανέμεται  δωρεάν.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ.  Γράφει και  επιμελείται (Δυνάμει Θεού) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ   Εκπ/κός 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200
e-mail:  eklidoniari@hotmail. com    και    elklidon@otenet.gr
Η  ιστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias.blogspot.com
**************************************************************
ΙΩΣΗΦ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Λόγος Εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν.

Χαίρε Σταυρέ, η δόξα των περάτων της γης, και της οικουμένης το αγαλίασμα· διότι εις την εορτήν σου αγάλλονται τα πέρατα της γης, και χαίρονται μαζί όλοι οι πιστοί.
Χαίρε Σταυρέ, η ισχύς και το αήττητον όπλον των βασιλέων· διότι έχοντες αυτοί απόλυτον εμπιστοσύνην εις σε, τρέπουν εις φυγήν τας φάλαγγας των βαρβάρων, και νικούν αυτούς πανηγυρικώς.
Χαίρε, η πανίσχυρος δύναμις των ηγεμόνων, με την οποίαν επικρατούν, και καυχώνται υπεροπτικά, προς εκείνους που δεν σε γνωρίζουν, και δεν υποτάσσονται εις την δύναμίν σου.
Χαίρε Σταυρέ, ετοιμότης των στρατιωτικών δυνάμεων και προθυμία υπερβολική, έχουσα την δυνατότητα να αντιμετωπίζης νικηφόρως την δύναμιν των εχθρών και να δημιουργής σύγχυσιν εις τα στίφη των ανόμων.
Χαίρε Σταυρέ, οδηγέ των οδοιπόρων, συ που διευθύνεις και κατευθύνεις τα διαβήματα των οδοιπορούντων, και που με την δύναμίν σου αποτρέπεις και φυγαδεύεις τα σκοτεινά και φαντασιώδη «μηχανήματα» των δαιμόνων.
Χαίρε Σταυρέ, η τροφή και η ανάπαυσις αυτών που καταλύουν κάπου ως ταξειδιώται· διότι με την σημείωσίν σου, η τροφή των είναι ευχάριστος, ο ύπνος χαρούμενος και αναπαυτικός, και η έγερσις σωτήριος· έτσι έχουν πλήρεις τας δυνάμεις των δια την συνέχισιν της οδού.
Χαίρε Σταυρέ, η επιτυχία εκείνων που ελπίζουν, έχοντες εμπιστοσύνην εις την Χάριν σου, και έτσι δεν αποτυγχάνουν εις τας ελπίδας των. Διότι προετοιμάζεις και εξομαλύνεις την οδόν, και με την δύναμιν που έχεις, χαρίζεις τα αιτήματα εις εκείνους που σε τιμούν ειλικρινώς.
Χαίρε Σταυρέ, η γαλήνη και η προστασία αυτών που διαπλέουν τας θαλάσσας· διότι η τρικυμιώδης και φουρτουνιασμένη και ομοιάζουσα με όρη θάλασσα, γαληνεύει αμέσως με την σημείωσίν σου.
Χαίρε Σταυρέ, η επιστήμη των κυβερνητών· διότι με την βοήθειαν και την οδηγίαν σου, μπορούν με ένα μικρό ξύλινο πηδάλιο να κυβερνήσουν μεγάλα πλοία και να τα οδηγήσουν με ασφάλεια μέσα και εις στενούς ακόμη λιμένας.
Χαίρε Σταυρέ, η χαρά και η ανάπαυσις των πλεόντων. Διότι με την βοήθειάν σου αποδιώκουν κάθε δειλίαν και πλέουν προς ξένας χώρας· διασχίζοντας δε τις μεγάλες αυτές θάλασσες, πλησιάζουν προς τον προορισμόν τους με πολύ καλές ελπίδες.
Χαίρε Σταυρέ, ο «χρηστός ζυγός» και η παρηγορία των Μοναζόντων. Διότι ρίπτοντες επί σε τας ελπίδας των, φέρουν μετά χαράς την απομάκρυνσιν γονέων και φίλων· και πηγαίνοντες εις τας ερήμους, ζουν και συνομιλούν με μόνον τον Θεόν.
Χαίρε Σταυρέ, η ανάπαυσις και η νηπτική διέγερσις των Ασκητών, οι οποίοι με την δύναμίν σου υπομένουν ευχαρίστως την τήξιν του σαρκίου, «δίδοντες αίμα και λαμβάνοντες Πνεύμα»·.ώστε να αστράψουν μέσα εις την ζωήν τους, ως «αστέρες πολύφωτοι».
Χαίρε Σταυρέ, το κατάλυμα και η οικία των Μοναχών· συ που ανεβάζεις εις ύψη Πνευματικά εκείνους που σε αγαπούν ειλικρινά, και τους αναδεικνύεις κατοίκους του Ουρανού και επιγείους Αγγέλους, φυγαδευτάς των δαιμόνων, και ιατρούς των νοσημάτων.
Χαίρε Σταυρέ, το λειτουργικόν και αγαπητόν «Δώρημα» των Αρχιερέων, οι οποίοι δια σου ολοκληρώνουν και αγιάζουν κάθε Λειτουργικήν τελετήν, ώστε να είναι και αντιπρόσωποι του Χριστού επί της γης.
Χαίρε, το φωτιστικόν αξίωμα της Ιερωσύνης, δια του οποίου οι Ιερείς διδάσκουν και φωτίζουν τους αμυήτους μεν, αλλά αξίους του φωτισμού, και τους οδηγούν εις την οδόν της τελειωτικής Θείας Χάριτος.
Χαίρε, η καθαρτική δύναμις των λειτουργικών διακόνων· διότι λαμβάνοντες αυτήν την ενέργεια με την βοήθειάν σου, απομακρύνουν κάθε αταξία, και την αποχωρίζουν από τον ευσεβή λαόν, τον άξιο του Τιμίου Αίματος και Σώματος του Χριστού, τον οποίον και προσφέρουν εις την Εκκλησίαν.
Χαίρε, η ισχυρά πανοπλία των Αγίων Μαρτύρων, δια της οποίας συνέτριψαν τας επιθέσεις και τα φοβερα «μηχανήματα» του Πονηρού, και ανεδείχθησαν νικηταί, ανταγωνισθέντες με επιτυχία κατά της αθέου ειδωλολατρίας.
Χαίρε στέφανε άνωθεν πλεγμένος, που λάμπεις και ακτινοβολείς περισσότερον από τον πολύτιμον λίθον «σμάραγδον»· και τοποθετηθείς επάνω εις τας τιμίας αυτών κεφαλάς (των μαρτύρων δηλ.) προσδίδεις ιεράν ευπρέπειαν και θείον καλωπισμόν.
Χαίρε η πρόρρησις των Προφητών, το κήρυγμα και το καύχημα των Αποστόλων. Διότι εσένα προεκήρυξαν και προκατήγγειλαν όλοι οι Προφήται μέσα στον κόσμον, δια της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, διδάξαντες δια της δυνάμεώς σου όλα τα έθνη, και τα καθωδήγησαν εις μίαν πίστιν και ομόνοιαν.
Χαίρε η ασφάλεια και το καταφύγιον όλων· διότι με την Χάριν σου κάθε πιστός και ευσεβής Χριστιανός, διαφεύγει κάθε βλάβη και πειρασμόν.
Αλλ᾽ ω Σταυρέ, τρισμακάριστε και πολυαγάπητε!
                      
    
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

6/9  ΘΑΥΜΑ  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ   Μ Ι Χ Α Η Λ   εν  Χ ώ ν α ι ς.

   Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις και Αρχαγγέλοις  Αυτού.Ο ΑρχιστράστράτηγοςΜΙΧΑΗΛ  στη  Φρυγία προσφέρει   αγιασμένο, ιαματικό  νερό.  Ενας περικαλλής Ναός πάνω στο αγίασμα, που αναβλύζει, το αντίδωρο   ευγνωμοσύνης των πιστών.
    Εκεῖ, πολλά χρόνια αργότερα, βιώνει την ασκητική ζωη ο Άρχιππος. Οι ειδωλολάτρες αντιδρούν  στην  παρουσία του.  Επιχειροῦν την καταστροφή του Ναού. Η  τιμωρία  άμεση :  Παράλυση  των άκρων.
    Συνεχίζουν με  εκτροπή ποταμού προς το Ναό. Η αντιστροφή της πορείας του  ορατή. Ενώνουν  άλλους  δύο  ποταμούς.  Εδῶ επεμβαίνει προσωπικά   ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.Ο Άρχιππος εξέρχεται του Ναού καθ  ὑπόδειξή του και διά της  σταυροειδούς κινήσεως τα νερά των ποταμών χωνεύονται στη γη, μέχρι σήμερα, γι  αὐτό και Χώναι ο τόπος.-

                                         
Ν Υ Ξ Ε Ι Σ

«Υποτάγητε ουν τω Θεώ· αντίστητε τω διαβόλω, και φεύξεται αφ' υμών.»  ( Καθ. Επ. 'Ιακ. δ.  7 )

     Στον τριμέτωπο αγώνα του Ορθοδοξου Χριστιανού Αθλητή, ο εχθρός Διάβολος είναι πολυμήχανος και πανούργος.
          Η ήττα  του Σατανά προϋποθέτει εγρήγορση συνεχή, προσευχή αδιάλειπτη, αντίσταση ηρωϊκή, ταπείνωση αληθινή.
      Η υποταγή στον Θεό σηματοδοτεί την ταπείνωση, διασφαλίζει το σωστικό φρόνημα και εξασφαλίζει το αφειδώλευτο του ελέους.
            Η υποταγή στην Τριαδική Θεότητα αλεξιτήριο της σατανικής ενέργειας.
            Η κατατρόπωση του Διαβόλου επακόλουθο  της  ταπεινοφροσύνης.-

                                    
Ε Ν Α Υ Σ Μ Α Τ Α

   Ο ΘΕΟΣ σέβεται την  ε λ ε υ θ ε ρ ί α του π ρ ο σ ώ π ο υ.                      
        Εμεῖς   π ώ ς   τ ο λ μ ά μ ε  να   την   π α ρ α β ι ά ζ ο μ ε ;-

Η α γ ά π η  έκφραση  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς. 
 Η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α έκφραση  α γ ά π η ς .-

     Η  α γ ά π η  χωρίς ε λ ε υ θ ε ρ ί α  καταδυναστεύει.                                                   
        Η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α   χωρίς   α γ ά π η  ασυδοτεί.-

Το να  α γ α π ά ς   ε λ ε ύ θ ε ρ α και 
να  κ ι ν ε ί σ α ι   ε λ ε ύ θ ε ρ α 
είναι   ε ν έ ρ γ ε ι α  της  Θ ε ί α ς  Χ ά ρ η ς  
και  σ υ ν έ ρ γ ε ι α   του  α ν θ ρ ώ π ο υ.-

     Φ ό β ο ς χωρίς  π ό θ ο  καταλήγει  σε μ ί σ ο ς.                                                   
 Π ό θ ο ς   χωρίς  φ ό β ο  δημιουργεί   κ α τ α φ ρ ό ν η σ η.-
        
Η έ ξ ο δ ο ς  από  τα  ό ρ ι α  του  α τ ο μ ι σ μ ο ύ  και 
η  ε ί σ ο δ ο ς  στο χ ώ ρ ο του  α λ λ η λ ι σ μ ο ύ  
πιστοποίηση   θ υ σ ι α σ τ ι κ ή ς   α γ ά π η ς.-ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ  ΡΗΣΕΙΣ

     Δώσε μερίδιο και στην ψυχή και όχι μόνο στη σάρκα. Δώσε μερίδιο και στον Θεό και όχι μόνο στον κόσμο. Αφαίρεσε κάτι από την κοιλιά και παραχώρησέ το στο πνεύμα.                       
                                                                                                        (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ)

      Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιναν την πίστη ούτε με μια λέξη.                   
                                                                  (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ)

     Επειδή το σώμα είναι θνητό, θνητά βλέπουν και οι αισθήσεις του, έτσι και η ψυχή, επειδή σκέφτεται και εξετάζει τα αθάνατα, κατ’ ανάγκην είναι αυτή αθάνατη και ζει πάντοτε.                    
                                           (ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

    Ταπεινοφροσύνη δείχνει όχι αυτός που ξευτελίζει και κατηγορεί μόνος τον εαυτό του. Γιατί πως να μην αντέξει κάποιος αυτά που ο ίδιος κάνει; Αντίθετα ταπεινόφρων είναι εκείνος που υβρίσθηκε από κάποιον άλλο και ωστόσο δεν ελάττωσε καθόλου την αγάπη του γι’ αυτόν. 
                                                                                     (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

     Ο θυμός διαφέρει από την οργή. Θυμός μεν είναι η οργή σε κατάσταση εκρηκτική, ενώ η οργή είναι η διάθεση να προκαλέσεις λύπη σε εκείνον, που σε λύπησε.        
                                                                             (Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
                           
  Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα. Διότι και τα δύο είναι πολύ μισητά και δίνουν υποψία, πως είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόληψη για τον εαυτό σου. 
                                                                       ( ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ) 
    Όταν εξετάζεις τη συνείδησή σου να συλλογίζεσαι τρία πράγματα: Τα σφάλματα της κάθε ημέρας, την αιτία αυτών των σφαλμάτων και την προθυμία που έχεις, για να πολεμήσεις αυτά και να αποκτήσεις τις αντίθετες από αυτά αρετές.
(                                                                        (ΑΓ.  ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ).