Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

ΝΥΞΕΙΣ Βιβλικοπατερικές.1.

" Εξαγοραζόμενοι τον καιρό" ( Εφεσ. ε, 16) .

Κάθε λεπτό και μια ευλογία, μια ευκαιρία για την κατάκτηση της Αιωνιότητας.
Θεέ μου, βοήθησέ με να το αξιοποιώ.

* * *

"Ο γαρ παρών βίος όλος έργων και αγώνων εστίν" ο δε μέλλων, στεφάνων και αμοιβών. "( Μ. Βασίλειος).

Πρόσκληση για πολύμοχθους αγώνες η παρούσα ζωή.
Πρόκληση για άφθαρτα στεφάνια η μέλλουσα ζωή.
Και η επιλογή δική μας.-

* * *
" Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου δια παντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ίνα μη σαλευθώ."(Ψαλμ. 15, 8 )

Ζω στην παρουσία του Θεού και κάνω ό,τι θέλει και αποφεύγω ό,τι Τον λυπεί ;
Κύριε, έλα κοντά μου κάθε λεπτό!

* * *
" Ως τέκνα φωτός περιπατείτε"(Εφεσ. ε.' 8 )

Σκέπτομαι υπό το πρίσμα της Αιωνιότητας ;
Αποφασίζω με γνώμονα τη σωτηρία μου ;
Ενεργώ κάτω από το βλέμμα του Χριστού ;
Κύριε, φώτιζε το δρόμο μου !

* * *
" Εδόθη σοι ΄Αγγελος σατάν τη σαρκί; Αγαλλιώ, βλέπε τίνι όμοιος γέγονας· της γαρ Παύλου δωρεάς ηξιώθης." Οσ. Συγκλητική).

Η ασθένεια επίσκεψη του Θεού.΄Αθλημα υ π ο μ ο ν ή ς.Αγώνισμα
καρτερίας. Αφορμή ταπείνωσης.Αιτία αγαλλίασης. Κι ο Ουρανοβάμονας Παύλος προπορεύεται σ’ αυτό. Ας μην το ξεχνώ!
* * *

"Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα΄΄.(Ματθ.γ΄17).

Η πρώτη επίσημη πατρική διαβεβαίωση της Υιικής γνησιότητας του Ιησού. Η πρώτη ορατή παρουσία της Τριαδικής Θεότητας.
Τριάς Αγία, δόξα Σοι! -
* * *
"Μετανοείτε`ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών."(Ματθ.γ΄2).

Μετάνοια! Το εισιτήριο για την Αιωνιότητα. Το κλειδί του Παραδείσου. Η χρήση του δική μου υπόθεση, αλλά σωτήρια. Ας μην το ξεχνώ! -
* * *
"Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένω, διά στόματος Θεού."(Ματθ.δ.' 4).

Η επιβίωση του ανθρώπου συνάρτηση ισόρροπης ψυχοσωματικής τροφοδοσίας.
΄Αρτος και λόγος Θεού!Δυο αναγκαία στοιχεία της διατροφής μας.
Εσύ θα τα διαχωρίσεις ;

* * *

" ΄Υπαγε οπίσω μου σατανά." (Ματθ. δ.' 10)

Επιτακτική, καταλυτική προσταγή του Ιησού προς τον άρχοντα του σκότους.Αποδίωξη κι αποφυγή κάθε συνδιαλλαγής μαζί του. Είναι αντιμετώπιση επιτυχής.
Η δοκιμή δική μας, τώρα.

* * *
"Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ." ( Ματθ. δ.'20)

Μια άμεση, καταφατική απάντηση των μαθητών στην πρόσκληση του Ιησού.Αυτοπαράδοση χωρίς όρους.Συμπόρευση χωρίς υπολογισμούς.
Η δική μας ανταπόκριση στο προσωπικό κάλεσμα ποια θα είναι ;

* * *

"Νυν, ουν εστιν ο του κλαύσαι καιρός, ο δε του γελάσαι δι’ ελπίδος απόκειται. Η γαρ παρούσα κατήφεια της ελπιζομένης ευφροσύνης μή-
τηρ γενήσεται."(Αγ. Γρηγ. Νύσσης)

Δάκρυα πόνου, συμπόνιας, χαράς, υποκρισίας, πείσματος,λατρείας,
αγάπης αναβλύζουν από τα μάτια μας. ΄Ολα εσωτερικές ανταύγειες.
Ποια όμως δάκρυα είναι τα σωτήρια;
Είναι τα της μετανοίας, αναμφίβολα.
Κύριε, δος μου δ ά κ ρ υ α μ ε τ α ν ο ί α ς, όσο θα ζω εδώ στη γη.-