Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ευαγγελισμός Θεοτόκου.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  Ήχος  πλ. β΄

Βουλήν προαιώνιον, αποκαλύπτων σοι Κόρη, Γαβριήλ εφέστηκε, σε κατασπαζόμενος,και φθεγγόμενος· Χαίρε γη άσπορε· χαίρε βάτε άφλεκτε· χαίρε βάθος δυσθεώρητον· χαίρε η γέφυρα, προς τούς ουρανούς  η  μετάγουσα, και κλίμαξ  η μετάρσιος, ην ο Ιακώβ εθεάσατο· χαίρε θεία στάμνε του Μάννα· χαίρε λύσις της  αράς·χαίρε Αδάμ η ανάκλησις, μετά σου ο Κύριος.
                                                  *  *  * 
Φαίνη μοι ως άνθρωπος, φησίν η άφθορος Κόρη, προς τον Αρχιστράτηγον, και πώς φθέγγη ρήματα υπέρ άνθρωπον ; μετ' εμού έφης γαρ, τον Θεόν έσεσθαι, και σκηνώσειν εν τη μήτρα μου· και πώς γεννήσομαι, λέγε μοι χωρίον ευρύχωρον, και τόπος αγιάσματος, του τοις Χερουβίμ επιβαίνοντος ; Μη με δελεάσης απάτη· ου γαρ έγνων ηδονήν· γάμου υπάρχω αμύητος· πως ουν παίδα τέξομαι ;

Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως τάξις, φησίν ο Ασώματος, και τα υπέρ άνθρωπον διαπράττεται. Τοις εμοίς πίστευε, αληθέσι ρήμασι, Παναγία υπεράμωμε. Η δε εβόησε· Γένοιτό  μοι  νυν ως το ρήμά σου, και τέξομαι τον άσαρκον, σάρκα εξ εμού δανεισάμενον, όπως αναγάγη τον άνθρωπον, ως μόνος δυνατός, εις το αρχαίον αξίωμα, διά της συγκράσεως.-