Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Κυρ.Α΄Λουκά.Ιλαρός δότης.

ΚΥΡ.  Α΄  ΛΟΥΚΑ  (Β΄Κορ.9,6 –11)
ΙΛΑΡΟΣ   ΔΟΤΗΣ

«΄Εκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία, μη  εκ  λύπης  ή  εξ  ανάγκης · ιλαρόν   γαρ   δότην   αγαπά   ο   Θεός. » ( Β΄ Κορ. θ΄ ,7 ).
            Η αγάπη εντολή του Θεού και   η  εφαρμογή της υποχρέωση του κάθε ανθρώπου. Ανταύγεια της αγάπης προς τον Θεόν  η  αγάπη  προς τον «πλησίον.»
Μια αγάπη , που εκφράζεται ποικιλόμορφα. Η ελεημοσύνη είναι μια έκφρασή της πολυειδής. Ελεούμε υλικά, ηθικά, πνευματικά. Ελεούμε με χρήματα, αλλά και με λόγο, με συμβουλή, αλλά και με προσευχή.
            Το μέτρο όμως της αξιολόγησης της ελεημοσύνης δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα της προαίρεσης.
Αν ελεώ από λύπη και οίκτο, από συμπόνια και περιφρόνηση, η ελεημοσύνη  είναι  απορριπτέα.
            Αν προσφέρω ελεημοσύνη για λόγους επιδεικτικούς, η κίνηση αυτή εμπερικλείει υπερηφάνεια και δεν είναι ευπρόσδεκτη από τον Θεό.
         Αν εφαρμόζω την εντολή της ελεημοσύνης και αποβλέπω σε ανταπόδοση  μελλοντική, αστοχώ.
        Ο  Θεός, ο οποίος είναι ο Ίδιος Αγάπη ζητεί από εμάς να αγαπάμε έμπρακτα  και  ένθερμα ,  όπως  Εκείνος.
Επιζητεί η ελεημοσύνη, που προσφέρομε στους, σε ανάγκη ευρισκομένους, συνανθρώπους μας, να είναι θερμή και αδελφική, ειλικρινής και ανιδιοτελής, ανεπίδεικτη και αφανής. Αυτή η ελεημοσύνη είναι στ’ αχνάρια της προσφοράς του Θεού προς εμάς και συνεπώς  ευάρεστη  στον  Θεό.
 Η ελεημοσύνη, που εμπεριέχει υπερηφάνεια, ταπεινώνει εξευτελιστικά το πρόσωπο του συνανθρώπου και τον οδηγεί σε αντιδραστικές κινήσεις αγνωμοσύνης.
Η αγάπη, μέσω της ελεημοσύνης, να επιδίδεται  με φρόνημα ταπεινό, ώστε να χαριτώνεται ο δότης,αλλά και ο αποδέκτης. Τοιουτοτρόπως αναπτύσσονται ευγνώμονα αισθήματα και στον δότη, για την ευκαιρία αγάπης και στον αποδέκτη, για το δώρο της αγάπης.
          Η αφανής ελεημοσύνη ισχυρό αντίδοτο κατά της υπερηφανείας, για τον δότη.
          Η ελεημοσύνη με υλικούς πόρους αντίδοτο και κατά της  φιλαργυρίας.
          Γενικά η ελεημοσύνη ρίχνει τα κάστρα της φιλαυτίας και επαυξάνει την φιλαλληλία.
      Η ανθρωπαρέσκεια μεταστρέφεται σε Θεαρέσκεια. Ο ελεών επενδύει στην Τράπεζα τ’ ουρανού, εφ’ όσον το δώρο της αγάπης του επιφέρει το αντίδωρο της αγάπης του Θεού. «Ο ελεών πτωχόν δανείζει Θεόν.»Η ανταπόδοση από τον Θεό είναι πολλαπλάσια και   βέβαιη.
          Ας αγαπάμε,λοιπόν,αληθινά,ώστε να μας αγαπά και ο Κύριος πολλαπλά.-